logo De Ballebak

Algemene voorwaarden

De Ballebak Nederland BV
Inschrijfnummer K.v.K. voor Haaglanden: 54410568

Artikel 1: Toepasselijkheid

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van alsmede op alle verstrekte adviezen en/of mededelingen door De Ballebak Nederland BV gevestigd te Hazerswoude-Dorp, hierna te noemen “De Ballebak”.
 2. De opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Onder de wederpartij zal in de onderhavige voorwaarden tevens worden verstaan: de begeleider, het gezinslid c.q. de verzorger van het kind dan wel de namens het kind meegekomen bezoeker(s).
 3. Het kind c.q. de groep kinderen zal in het navolgende worden aangeduid als “de klant”.
 4. Het is mogelijk dat De Ballebak naast deze algemene voorwaarden tevens andere huisregels hanteert die eveneens deel uitmaken van de overeenkomst.
 5. Behoudens de huisregels genoemd in het vorige lid van dit artikel, maken andersluidende voorwaarden alleen deel uit van de tussen partijen gesloten overeenkomst indien en voor zover beide partijen zulks uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.
 6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.
 7. Het door de wederpartij zonder commentaar accepteren en behouden van een offerte of opdrachtbevestiging, waarop naar deze voorwaarden is verwezen, geldt als instemming met de toepassing ervan.
 8. Overeenkomsten kunnen zowel mondeling als schriftelijk tot stand komen. Mondelinge afspraken binden De Ballebak eerst nadat deze schriftelijk door De Ballebak zijn bevestigd, dan wel zodra De Ballebak met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoering van de overeenkomst heeft gemaakt.
 9. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door De Ballebak bindend.

Artikel 2: De overeenkomst

 1. Uitsluitend voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst heeft de wederpartij het recht het kinderspeelparadijs te bekijken en alsdan zijn eventuele klachten bij De Ballebak te uiten.
 2. De Ballebak stelt het kinderspeelparadijs aan de wederpartij en de klant ter beschikking. De wederpartij en de klant hebben het recht gebruik te maken van de in het kinderspeelparadijs aanwezige sanitaire voorzieningen, het restaurant e.d..
 3. Nadere gegevens, zoals bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, de looptijd c.q. de duur van de overeenkomst, de grootte van de groep kinderen en eventuele specifieke afspraken, worden vastgelegd in de overeenkomst zelf.
 4. In verband met de duur van de overeenkomst zal duidelijk de begin- en einddatum c.q. de begin- en eindtijd worden vastgelegd.
 5. De overeenkomst loopt automatisch af na het verstrijken van de overeengekomen datum c.q. periode c.q. tijd.
 6. De Ballebak is gerechtigd de overeenkomst, tussentijds en met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien – ondanks voorafgaande waarschuwing – de klant zich niet houdt aan de verplichtingen, dan wel de wederpartij zich niet houdt aan de voor ieder geldende huisregels. In voornoemde situatie blijft de wederpartij de overeengekomen prijs verschuldigd, welke alsdan direct opeisbaar is.

Artikel 3: Aanbiedingen

 1. Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten etc. van De Ballebak zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft De Ballebak het recht het aanbod binnen 2 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
 2. Getoonde en verstrekte brochures en/of modellen e.d. gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 4: Verplichten van De Ballebak

 1. De Ballebak is verplicht om aan de wederpartij en de klant toegang te verlenen tot het kinderspeelparadijs, tenzij er sprake is van een dusdanig verstoorde relatie tussen de wederpartij c.q. de klant enerzijds en De Ballebak anderzijds, waaronder bijvoorbeeld doch niet uitsluitend herhaalde en/of ernstige overtreding van deze voorwaarden c.q. de huisregels, zulks ter beoordeling van De Ballebak, dat voortzetting van de overeenkomst niet langer van De Ballebak kan worden verwacht.
 2. De Ballebak draagt er zorg voor dat het kinderspeelparadijs – voor zover van hem mag worden verwacht en mogelijk is – kindvriendelijk en in behoorlijke staat van onderhoud verkeert.
 3. De Ballebak is verplicht om de sanitaire voorzieningen ter beschikking te stellen en de wederpartij c.q. de klant hiertoe toegang te verlenen.
 4. De Ballebak staat in voor de deugdelijkheid en veiligheid van het ter beschikking gestelde kinderspeelparadijs.
 5. De Ballebak is verplicht te zorgen voor deskundig personeel. In elk kinderspeelparadijs dient De Ballebak dan ook te zorgen voor de aanwezigheid van tenminste 1 personeelslid dat in het bezit is van een BHV-diploma.

Artikel 5: Verplichten van de klant/wederpartij

 1. De wederpartij dient er voor te zorgen dat de klant gedurende het gehele bezoek aan het kinderspeelparadijs onder toezicht staat van een begeleider (volwassene).
 2. De wederpartij en de klant verplichten zich tot strikte naleving van de huisregels. Overtredingen door de klant gelden als overtredingen door de wederpartij zelf.
 3. De wederpartij en de klant zien erop toe dat het kinderspeelparadijs ordelijk en schoon blijft. Afval dient in de daarvoor bestemde afvalcontainers te worden gedeponeerd.
 4. Gebreken aan (onderdelen van) het kinderspeelparadijs alsmede schade aan en verlies, diefstal beschadiging of vernieling van zaken dienen onverwijld aan De Ballebak te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden.

Artikel 6: Betaling

 1. Betaling geschiedt contant of op de in de overeenkomst vastgelegde wijze.
 2. Indien een factuur na het verstrijken van de in lid 1 bedoelde termijn niet volledig is betaald:
  1. zal de wederpartij aan De Ballebak een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt;
  2. zal de wederpartij, na daartoe door De Ballebak te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke kosten minimaal verschuldigd zijn 1537; van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met een absoluut minimum van € 75,00;
  3. heeft De Ballebak het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening te brengen. De Ballebak zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.
 3. Ter keuze van De Ballebak kan, in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.
 4. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is De Ballebak bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het moment van in verzuim zijn indien De Ballebak het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.
 5. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.
 6. De Ballebak is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij – vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens met de overeenkomst een aanvang te maken.

Artikel 7: Andere toepasselijke huisregels

 1. Bij het aangaan van een schriftelijke overeenkomst wordt door De Ballebak een afschrift van de huisregels aan de wederpartij ter hand gesteld.
 2. De Ballebak is verplicht de tekst van door hem gehanteerde andere huisregels op een voor ieder zichtbare plaats (in ieder geval bij de ingang) van het kinderspeelparadijs op te hangen.
 3. De wederpartij en de klant zullen zich tijdens de duur van de overeenkomst aan deze huisregels conformeren en de daarin vastgestelde regels strikt naleven.
 4. De Ballebak is gerechtigd om eenmaal per kalenderjaar de huisregels te wijzigen, te laten vervallen of nieuwe op te nemen.

Artikel 8: Klachten en klachtbehandeling

 1. De wederpartij zal zijn klacht per omgaande en uiterlijk voor het verlaten van het kinderspeelparadijs bij De Ballebak indienen.
 2. Partijen zullen naar aanleiding van een klacht in onderling overleg trachten een oplossing voor de klacht te vinden.
 3. Na het verlaten van het kinderspeelparadijs kan de wederpartij nog wel klachten uiten, echter heeft De Ballebak het recht te beslissen òf en op welke wijze hij de klacht zal behandelen.
 4. De Ballebak dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.
 5. Het in behandeling nemen c.q. zijn van klachten schort de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

Artikel 9: Aansprakelijkheid

 1. De wederpartij en de klant verblijven geheel op eigen risico in het kinderspeelparadijs. De wederpartij staat in en is aansprakelijk voor de gedragingen van de klant met betrekking tot het naleven van de overeenkomst, deze algemene voorwaarden en de huisregels.
 2. De Ballebak kwijt zich van zijn taak zoals van een onderneming in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor letsel, diefstal verlies of andere schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voor zover aan diens grove schuld, grove nalatigheid en/of opzet is te wijten. Een zelfde beperking geldt ten aanzien van diens personeelsleden of andere derden die De Ballebak inschakelt. Een en ander geldt ongeacht of de schade is c.q. wordt geleden door de wederpartij c.q. de klant.
 3. De Ballebak is evenmin aansprakelijk voor schade door handelen of nalaten van wederpartijen c.q. klanten onderling.
 4. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van De Ballebak – uit welken hoofde ook – beperkt tot het bedrag van de overeengekomen prijs. Voldoening aan deze bepaling geldt als enige en volledige schadevergoeding.
 5. Onverminderd het bepaalde in het vorige lid van dit artikel is De Ballebak nimmer gehouden tot schadevergoeding welke meer bedraagt dan het verzekerde bedrag, voor zover de schade gedekt wordt door een door De Ballebak gesloten verzekering.
 6. De wederpartij verliest diens rechten jegens De Ballebak, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart De Ballebak tegen iedere aanspraak van derden ter zake van vergoedingen van schade indien en voor zover:
  1. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van De Ballebak strijdig gebruik van de zaken door de wederpartij c.q. de klant;
  2. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij c.q. de klant niet conform de door het personeel van De Ballebak gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld.

Artikel 10: Annuleren

  1. De wederpartij doet afstand van alle rechten op ontbinding van de overeenkomst ex artikel 6:265 e.v. B.W. of andere wettelijke bepalingen, tenzij annulering krachtens dit artikel is overeengekomen.
  2. Het bepaalde onder sub A van dit lid is niet van toepassing ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.
 1. Annulering door de wederpartij is slechts mogelijk indien De Ballebak daarin toestemt. Bij een annulering binnen 48 uur na sluitingsdatum van de overeenkomst is de wederpartij aan De Ballebak een vergoeding van tenminste € 50,00 verschuldigd, onverminderd het recht van De Ballebak de werkelijk geleden schade te vorderen.
 2. De wederpartij is tegenover derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart De Ballebak ter zake.
 3. Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

Artikel 11: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden, wordt de tussen de wederpartij en De Ballebak gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 12: Overmacht

 1. Ingeval nakoming van datgene waartoe De Ballebak krachtens de met de wederpartij gesloten overeenkomst is gehouden, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan niet toerekenbare niet-nakoming aan de zijde van De Ballebak, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst door De Ballebak ingeschakelde derden, dan wel in het geval zich een andere gewichtige reden voordoet aan de zijde van De Ballebak, is De Ballebak gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden, dan wel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten, zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden. Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens De Ballebak tot aan dat moment te voldoen.
 2. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet-nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; en natuurverschijnselen, één en ander onverschillig of de niet of niet-tijdige nakoming plaatsvindt bij De Ballebak, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.
 3. Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover De Ballebak in gebreke mocht blijven prompt aan zijn verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot (voorlopige) surséance van betaling, faillissement, executoriale beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de onderneming van de wederpartij, wordt al hetgeen door hem uit hoofde van enigerlei contract aan De Ballebak verschuldigd is, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 13: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op de tussen De Ballebak en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De geschillen die uit de overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht.
 2. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat De Ballebak de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar De Ballebak is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.
 3. Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat binnen 1 (één) maand nadat De Ballebak aan de wederpartij kenbaar heeft gemaakt dat de zaak aan de rechter zal worden voorgelegd, de wederpartij kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk bevoegde rechter.
 4. Met betrekking tot geschillen, die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die gevestigd is buiten Nederland, is De Ballebak gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 2 van dit artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q. de staat waar de wederpartij gevestigd is.

Brielle

De Ballebak Brielle
Buitengronden 3
3238 LZ Brielle
088 700 4220
brielle@deballebak.nl

Rotterdam Ommoord

De Ballebak Rotterdam Ommoord
Ommoordsehof 3
3056 JR Rotterdam
010 220 64 63
rotterdam-ommoord@deballebak.nl

Rotterdam Zuid

De Ballebak Rotterdam Zuid
Charloisse Lagedijk 940
3088 LA Rotterdam
088 700 4200
rotterdam-zuid@deballebak.nl

Zoetermeer

Per 1 oktober 2018 valt de vestiging op de Voorweg niet meer onder onze formule van kinderspeelparadijs De Ballebak. De Ballebak gaat een nieuwe vestiging in Zoetermeer bouwen. Wij houden u op de hoogte.